Veel organisaties doen periodiek onderzoek naar de tevredenheid van hun medewerkers met een Medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO). Eind 2021/begin 2022 heb ik samen met Jonathan Zeijl onderzoek gedaan in hoeverre het thema ongewenst gedrag ook aandacht krijgt in het werk van een gemiddelde Ondernemingsraad (OR). 

 

Uit dat onderzoek kwam o.a. naar voren dat een MTO een belangrijk middel kan zijn om als OR het gesprek aan te gaan met de dagelijkse leiding over sociale veiligheid op het werk.

 

Wij vonden het van belang om te weten of de MTO’s gehouden werden, hoe vaak en of dat voldoende is/lijkt. Daarnaast wilden we weten of de uitkomsten gedeeld worden met medewerkers en op welke wijze. We hebben doorgevraagd of ook concrete en specifieke vragen gesteld werden over sociale veiligheid en wat daar dan zoal uitkwam.

 

De resultaten

Uit onze interviews blijkt dat vrijwel alle organisaties geregeld een MTO houden. Gemiddeld om de 2 à 3 jaar. In de meeste gevallen wordt de OR daar wel over geïnformeerd en in de helft van de gevallen worden ze ook betrokken bij de vraagstelling.

 

Opvallend is dat van het deel dat betrokken wordt bij de vraagstelling, niet elke OR goed gebruik maakt van dit middel om ervoor te zorgen dat er goede en specifieke vragen worden gesteld. Uit vragen die in vaagheden blijven hangen, zijn ook geen duidelijke conclusies te trekken. En hoe specifieker de vragen zijn hoe beter je naar aanleiding van de resultaten kan sturen. Zowel als organisatie als OR!

 

In een aantal situaties ging het in de vraagstelling rondom sociale veiligheid vooral om veiligheid in de omgang met klanten, leerlingen of cliënten. En was er veel minder – en soms zelfs helemaal géén – aandacht voor sociale veiligheid tussen medewerkers onderling.

 

Publicatie

De uitkomsten van MTO’s worden veelal in algemene zin wel gepubliceerd. Ook worden ze wel per afdeling besproken. De opvolging laat echter te wensen over. Dan gaat het met name om:

  • Verspreiding binnen de organisatie is (te) langzaam of niet voor iedereen op eenzelfde moment
  • Er gebeurde niets of te weinig met de uitkomsten van het MTO
  • Er waren geen heldere (vervolg)afspraken over wie welke punten zou opvolgen en ‘probleem eigenaar’ is.

 

Vertrouwelijkheid MTO

Opmerkelijk is dat een kwart van de geïnterviewden aangeeft dat het beeld leeft dat medewerkers ook in een MTO schroom hebben om te melden wat werkelijk bij hen leeft. Echte vertrouwelijkheid wordt bij een MTO door medewerkers niet altijd gevoeld.

 

TIP: Zorg dat sociale veiligheid hoog op de agenda komt. De vraagstelling in het MTO is hierbij erg belangrijk. Met name als het gaat om het krijgen van andere dan de ‘sociaal gewenste’ antwoorden. Ook de onafhankelijkheid van degene die de antwoorden gaat ontvangen moet duidelijk worden gecommuniceerd, zeker als er nog weinig veiligheid binnen de organisatie wordt ervaren. Want ook bij MTO’s moet er een grote mate van veiligheid worden ervaren om misstanden aan te geven!

Wil je meer weten? Of een sparren over jullie MTO of Gedragscode? Neem dan gerust contact met me op via 06-11071098. Ik sta je graag te woord!